Informace o mateřské škole

Základní údaje
Mateřská škola je tří třídní, příspěvková organizace s celodenní péčí a možností internátu

Provozní doba: 6.45 - 16.00 hodin

Vedoucí učitelka mateřské školy: Mgr. Jitka Kaftanová
Telefon: 482 416 447

E-mail: kaftanova@ssplbc.cz

Budova mateřské školy byla vystavěna roku 2004. Mateřská škola je v okrajové, klidné části Liberce, vede k ní málo frekventovaná místní komunikace. Je obklopena vzrostlou zelení a v blízkosti je smí-šený les a areál bývalého lesního koupaliště Lidové sady. V blízkosti je také ZOO a Botanická zahra-da. Dopravní dostupnost je zajištěna při hlavní silnici směr Kateřinky, Česká chalupa, kterou zajišťuje MHD Liberec autobusem č. 18 nebo 53. Tato spojení jsou obousměrná.

Přijímány jsou zpravidla děti ve věku 3 – 7 let. Vždy na doporučení SPC VŘ, SPC SP, případně foniatra. Vzdělávací činnost zabezpečuje 5 pedagogických pracovnic a 2 asistenti pedagoga.

Všem rodičům, kteří mají zájem umístit své dítě v naší mateřské škole, nabízíme po předchozí domluvě, možnost prohlídky školy.

Charakteristika školky

MŠ sídlí v nové budově v areálu stávající školy. Je, stejně jako škola základní, zaměřena především na vzdělávání dětí se sluchovým postižením a dětí s vadami řeči. Budova je dvoupodlažní, bezbariérová, s velkou zahradou. Mateřská škola má tři třídy s celkovou kapacitou 24 dětí. Dvě třídy, žlutá a zelená kulička se nachází v prvním podlaží a třetí třída, červená kulička, je v podlaží druhém. Zde se také nachází jídelna a lehárna. V přízemí budovy se nachází technické zázemí školky (kotelna) a prostory Speciálně pedagogického centra pro děti s narušenou komunikací (s vadami řeči) a pro děti se sluchovým postižením (SPC VŘ a SPC SP).

Rodičům, kteří jsou z oblastí, kde by bylo každodenní dojíždění vyloučené, nabízíme pro jejich dítě možnost internátního pobytu.

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá podle RVP PV, který je podkladem pro přípravu školních vzdělávacích programů. Cílem je podpořit rozvoj dítěte zasahující celou jeho osobnost. Naše mateřská škola aplikuje ve výchovně vzdělávací práci Školní vzdělávací program „Barevné kuličky poznávání".

Přijímání dětí probíhá poněkud jinak, než-li v jiných mateřských školách. Děti jsou vřazovány na základě rozhodnutí ředitele školy, vždy na podkladě odborného posudku specialistů. Ten zpravidla vystaví foniatr, speciální pedagog či psycholog. U dětí s kombinovaným postižením, může být využito po dohodě s rodiči přijetí na diagnostický pobyt v délce tří měsíců.

Zaměření školky

Vzdělávání a výchovu dítěte předškolního věku uplatňujeme v jednom z nejdůležitějších období života člověka, kdy my učitelé mateřské školy a rodiče máme obrovskou šanci vtisknout trvale do jeho osobnosti základní hodnoty života. Období, které je počátkem celoživotního vzdělávání.

Prvořadým cílem výchovně vzdělávacího procesu je především podpora a rozvíjení individuálních schopností, zjišťování a rozvíjení komunikačních dovedností dítěte, náprava vadné výslovnosti. U dětí se sluchovým postižením je to především nalezení nejvhodnějšího způsobu komunikace, jejího osvojování a následného rozvíjení. Ve všech třídách probíhá intenzivní logopedická péče - individuální a kolektivní.

Pedagogové mateřské školy mají na zřeteli, že dítě musí být připraveno žít ve společnosti vlastním životem a být vychováváno v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody rovnosti a solidarity. Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Dítě musí být rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou.

Naše mateřská škola se zaměřuje na děti sluchově postižené a na děti s narušenou komunikační schopností, zde se jim dostává kvalitní péče speciálních pedagogů, učitelek mateřské školy k rozvoji komunikačních dovedností.

V naší mateřské škole musí být dítě v plné psychické i fyzické pohodě a domů odcházet spokojené a s novými zážitky.