Informace o škole

Jsme jedinou školou tohoto typu v regionu Libereckého kraje, který je naší spádovou oblastí pro přijímání žáků.

Komplex školy tvoří:


Areál školy se nachází na okraji města Liberce s relativně dobrou dostupností místní dopravou.

Posláním škol je komplexní péče v oblasti vzdělávání a výchovy dětí s narušenou komunikační schopností (vady řeči), dále pak i dětí s různou úrovní sluchového postižení.

Specifika škol spočívá především v pravidelné logopedické péči a v maximálním využití podpůrných opatření a individuálního přístupu k žákovi. Vzdělávání je zabezpečováno v rozsahu učebních osnov a plánů běžné základní školy, v případě potřeby vytváříme individuální vzdělávací plány. Docházku do školy je možné plnit jako denní nebo týdenní s internátním pobytem.

Prvním ročník má diagnostický charakter. Žáky se sluchovým handicapem připravujeme podle jejich individuálních schopností k orální či manuální komunikaci, kterou cíleně rozvíjíme. Mluvená nebo znaková řeč není pedagogy chápána jako cíl vzdělávání, ale jako prostředek, který vzdělávání umožňuje.

V odborné činnosti klademe důraz na týmovou práci a vysokou profesionalitu speciálních pedagogů - logopedů, školního psychologa, sociální pracovnice a dalších externích odborníků. Význačnou pomocí nám je lékař foniatr, který má u nás pravidelné ordinační hodiny. Nezanedbatelnou úlohu plní i vychovatelky, které pečují o děti na internátě.

Dalším směrem naší speciálně pedagogické péče je vzdělávání dětí a žáků s různou úrovní sluchové ztráty. Tyto žáky přijímáme na základě doporučení speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené, případně na doporučení foniatra.

Pro svůj rozvoj mají děti k dispozici sportovní areál, saunu, bazén, keramickou dílnu, výtvarný atelier, počítačovou učebnu s Internetem, učebny s interaktivní tabulí a další prostory, kde se mohou realizovat v mnoha zájmových oborech.

Přijímáme žáky s nejtěžšími poruchami řeči, jako jsou vývojové dysfázie, těžké dyslalie, opožděný vývoj řeči, palatolalie, nejrůznější formy mutismu a specifické vývojové poruchy učení, které přetrvávají po reedukaci řečové vady. Hlavním úkolem školy je vybudovat u dětí a žáků řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí základní školy.

Žák může být přijat i ve vyšších postupných ročnících. Je to v případech, kdy u dětí selhává integrace. Nabízíme rodičům těchto dětí nejprve časově omezené diagnostické pobyty. V případě zájmu rodičů a dětí upravujeme diagnostické pobyty na trvalé vřazení až do ukončení školní docházky.

Diagnostiku pro vřazení do naší školy i následnou rediagnostiku řešíme ve spolupráci se speciálním pedagogickým centrem pro děti s narušenou komunikační schopností a se speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 72/2005 Sb.