Loading color scheme

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

ilustracni-foto-tabule-obrazek-deti4. 2. 2020 Zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Termíny zápisu: 24. 4.  a 27. 4. 2020
V případě zájmu kontaktujte administrativní pracovnici paní Hanu Šénovou na tel. 482 416 416 nebo emailu senova@ssplbc.cz Bude vám určen přesný čas zápisu.

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

1. Diagnóza
Do školy přijímáme žáky s vadami řeči a žáky se sluchovým postižením, pro které máme vytvořen školní vzdělávací program (dle RVP pro základní vzdělávání)

2. Stupeň podpůrných opatření
Do školy přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami středního a těžkého charakteru s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně.

3. Školní zralost
Podmínkou pro přijetí dítěte do prvního ročníku základní školy je školní zralost.

Pro zahájení řízení k zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školy zřízené podle §16 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., a na základě Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 20)  je potřeba, aby zákonný zástupce žáka předložil písemné doporučení Speciálně  pedagogického centra pro vady řeči, Speciálně pedagogického centra pro vady sluchu nebo pedagogicko - psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení pro vzdělávání v naší škole.

Integrace žáka s jiným typem postižení:

Integrace žáka s jiným typem postižení je v podmínkách naší školy realizována jen výjimečně. V takovém případě je potřeba velmi citlivě zohlednit skladbu žáků ve třídě a schopnost integrovaného žáka začlenit se a vzdělávat se v kolektivu žáků s těžkými logopedickými vadami či vadami sluchu. Nezbytnou podmínkou k integraci je volná kapacita třídy. Maximální počet žáků s jiným typem zdravotního postižení nesmí přesáhnout 25%.

Jakub Karásek - ředitel školy