Loading color scheme

INFORMACE PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY

Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením i dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Libereckého kraje.

Proč je dobré doporučit rodičům kontakt se SPC:

  • spc-pracovna-ilustracniU dítěte bylo vysloveno na vážnější vadu řeči (vývojová dysfázie, koktavost, mutismus, multidyslálie, opožděný vývoj řeči od věku cca 4 let). Dítě s fyziologickou dyslálií do SPC nepatří.
  • U dítěte je podezření na sluchové postižení, sluchové postižení bylo právě diagnostikováno, dítě má sluchovou vadu a dosud není klientem SPC.
  • Byly doporučeny kompenzační pomůcky, na jejichž pořízení se rodiče budou podílet (možnost získat nadační příspěvek).
  • Dítě má vzhledem ke svému řečovému nebo sluchovému handicapu problémy při přijetí do mateřské, základní, střední školy, potřebuje zohlednění při závěrečných nebo přijímacích zkouškách, potřebuje doporučení při přestupu na vyšší stupeň školy.
  • Pro podrobnější diagnostiku je z Vašeho hlediska potřeba další vyšetření – SPC zajišťuje logopedická, speciálně pedagogická vyšetření u dětí s narušenou komunikační schopností a u dětí se sluchovým postižením. V odůvodněných případech zajišťuje psychologická vyšetření (doporučení pro odklad školní docházky u dětí se zdravotním postižením SP a VŘ, doporučení pro vřazení do základní školy praktické, základní školy speciální u žáků s narušenou komunikační schopností a u dětí se sluchovým postižením). Pro přijetí dítěte do speciální třídy mateřské školy nebo přijetí dítěte do základní školy, zřízené pro určitý typ zdravotního postižení, není psychologické vyšetření potřeba (dítě potřebuje doporučení k vřazení, které vydá školské poradenské zařízení, v případě narušené komunikační schopnosti a sluchového postižení je to naše SPC).