Loading color scheme

O škole, podmínky pro přijetí žáka

Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
Zřizovatel: Liberecký kraj
Spádová oblast: Liberecký kraj

Do základní školy přijímáme žáky s různým stupněm sluchového postižení. Na vzdělávání sluchově postižených žáků se specializujeme takřka 65 let.

Do základní školy přijímáme žáky s těžkou poruchou komunikačních schopností, kterou nelze kompenzovat běžnou logopedickou či foniatrickou ambulantní péčí. Jedná se o nejtěžší poruchy řeči – dysfázie, různé formy mutismu, palatolálie, batbuties (koktavost) či těžké formy dyslalie a verbální dyspraxie.

O vřazení dítěte rozhodujeme na podkladě jeho diagnózy, závažnosti poruchy a míry nutných podpůrných opatření, které dítě potřebuje.

Vzhledem ke speciálnímu zaměření školy je podmínkou pro přijetí na ZŠ logopedickou doporučení poradenského zařízení (Speciálně pedagogického centra pro vady řeči nebo sluchu).

Naše základní škola je určena pouze pro žáky, u kterých prokazatelně přetrvává logopedická vada, sluchová vada, popřípadě specifické poruchy učení. Na prvním stupni základní školy vyhledáváme žáky, kteří mají svou poruchu na tolik kompenzovanou, že jsou schopni plnit požadavky běžné základní školy. Žáci od nás nejčastěji odchází po absolvování třetího ročníku.

Žáky s jiným typem postižení přijímáme vyjímečně, pokud charakter jejich postižení je slučitelný s podmínkami vzdělávání ve stávajícím třídním kolektivu.