Loading color scheme

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

22. 4. 2020 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická Liberec, příspěvková organizace  rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání:102B, 103B, 104B, 105B, 106B, 107B, 108B, 109B, 110B, 111B, 113B, 114B, 115B, 124B,

Nepřijatí žáci: 116B, 117B, 118B, 119B, 120B, 123B, 125B  

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická Liberec, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Jakub Karásek

                                                                                                                                                                                                                                                             ředitel školy