Loading color scheme

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

12. 4. 2024 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická Liberec, příspěvková organizace  rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28

Nepřijatí žáci: 02, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 26, 27

Žáci s odkladem školní docházky (počet): 4

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, umožní zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 19. 4. 2024 od 8:00 do 12:00 hod. v budově základní školy.

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým žákům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická Liberec, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Jakub Karásek

                                                                                                                                                                                                                                                             ředitel školy