Loading color scheme

Aktualizace - zápis žáků do 1. ročníku

zpis---chlapec---dve25. 3. 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od 1. 4. 2020 do 13. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádáme rodiče o vyplnění elektronické příihlášky (v pravém horním rohu) na adrese https://zslogolib.edupage.org/ Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky pouze těmito způsoby:
1. Podepsanou přihlášku pošlete na adresu ZŠ a MŠ logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, 460 14.
2. Zašlete datovou schránkou s elektronickým podpisem (datová schránka 9qqmgs4)
3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
                                              4. Podepsanou přihlášku vhoďte do schránku u hlavního vchodu školy
                                              V případě, že přihlášku elektronicky vyplnit nemůžete, domluvíme se na jiném řešení, zavolejte nám.

V termínu 1. 4. 2020 -  30. 4. 2020 zasílejte do školy elektronicky nebo poštou písemné Doporučení Speciálně-pedagogického centra logopedického (vady řeči), Speciálně-pedagogického centra surdopedického (vady sluchu) nebo Pedagogicko-psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení pro vzdělávání v naší škole. Dále budeme rádi za další psychologické a speciálně pedagogické zprávy, které nám poskytnete. Bližší informace Hana Šenová (administrativní pracovnice) senova@ssplbc.cz; tel. 778 536 643 (od pondělí 30. 3. 2020) nebo Daniela Rygálová (zástupce ředitele), tel. 778 536 642.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

1. Diagnóza:
Do školy přijímáme žáky s vadami řeči a žáky se sluchovým postižením, pro které máme vytvořen školní vzdělávací program (dle RVP pro základní vzdělávání).
2. Stupeň podpůrných opatření:
Do školy přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami středního a těžkého charakteru s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně.
3. Školní zralost:
Podmínkou pro přijetí dítěte do prvního ročníku základní školy je školní zralost.

Pro zahájení řízení k zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školy zřízené podle §16 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., a na základě Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 20)  je potřeba, aby zákonný zástupce žáka předložil písemné doporučení Speciálně  pedagogického centra pro vady řeči, Speciálně pedagogického centra pro vady sluchu nebo pedagogicko - psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení pro vzdělávání v naší škole.

Integrace žáka s jiným typem postižení:

Integrace žáka s jiným typem postižení je v podmínkách naší školy realizována jen výjimečně. V takovém případě je potřeba velmi citlivě zohlednit skladbu žáků ve třídě a schopnost integrovaného žáka začlenit se a vzdělávat se v kolektivu žáků s těžkými logopedickými vadami či vadami sluchu. Nezbytnou podmínkou k integraci je volná kapacita třídy. Maximální počet žáků s jiným typem zdravotního postižení nesmí přesáhnout 25%.

Na školní rok 2020/2021 otevíráme 1 logopedickou třídu a 1 třídu pro sluchově postižené žáky.

Rozhodnutí:  V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude Vašemu dítěti přiděleno. Seznam bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od konání zápisu na veřejně přístupném místě ve škole – u hlavního vchodu do budovy školy a na našich webových stránkách www.ssplbc.cz , a to nejméně po dobu 15 dnů. 
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o nepřijetí
ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě. 

Jakub Karásek - ředitel školy