Loading color scheme

školská rada - volba z řad rodičů

skolskarada30. 9. 2020 Vážení rodiče, v loňském školním roce skončilo tříleté funkční období dvou zástupců rodičů ve školské radě. Aktuálně proběhne nová volba dvou zástupců rodičů. Prvním krokem je návrh kandidátů, kteří souhlasí s vykonáváním činnosti člena školské rady. Druhým krokem je vlastní volba z navržených kandidátů.

Volby se řídí volebním a jednacím řádem vydaným zřizovatelem školy. Členem školské rady se stanou dva kandidáti, kteří s kandidaturou souhlasili a získali nejvyšší počet hlasů. Členství v školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, zrušením školské rady, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Členství ve školské radě zaniká zákonnému zástupci žáka, jestliže tento žák přestal být žákem školy.

Děkuji Vám, Mgr. Jakub Karásek, ředitel školy